algemene voorwaarden
nxt agency

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities

 1. Nxt agency: de onderneming     welke is gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 2. Wederpartij: de     (rechts)persoon met wie Nxt agency een Overeenkomst aangaat, diegene     daarover in onderhandeling treedt met Nxt agency of diegene die op een     andere wijze een beroep doet op (de Diensten van) Nxt agency;
 3. Partij(en): Nxt agency en     Wederpartij gezamenlijk of ieder als individuele contractspartij;
 4. Diensten: alle diensten die door Nxt agency aan de Wederpartij worden     geleverd, hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend,     het verrichten van PR-werkzaamheden, de inkoop van media en     contentmarketing;
 5. Overeenkomst: elke afspraak tussen Nxt agency en de Wederpartij tot het     verlenen van Diensten;
 6. Derde(n): andere natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken     van deze Overeenkomst;
 7. Schriftelijk: berichtgeving via de Website, per Whatsapp, e-mail of in     geschrift;
 8. Website: de website van Nxt agency;
 9. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van     diens beroep of bedrijf.

Artikel 2. Identiteit van Nxt agency

Naam bedrijf:                                     NXTAgency B.V,

Straatnaam en nummer:                    Keizersgracht 203

Postcode en vestigingsplaats:           1016 DS te Amsterdam

Telefoonnummer:                              + 31 20 765 75 70

KvK-nummer:                                     90686993      

E-mailadres:                                      info@nxt.agency

Artikel 3. Algemene bepalingen

 1. Deze     algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle     (rechts)handelingen van Nxt agency en op elke tot stand gekomen     Overeenkomst tussen Nxt agency en de Wederpartij.
 2. Indien de     Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige     lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene     voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking     worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een     eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.     Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst     wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs     elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de     Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen     worden toegezonden.
 3. Nxt agency     kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer     het door de Wederpartij gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde     opdracht leidt, tenzij anders Schriftelijk is overeengekomen, derhalve tot     een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
 4. Tenzij     Schriftelijk anders is overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere     (algemene) voorwaarden uitgesloten.
 5. Afwijkingen     of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien     deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen tussen Partijen.
 6. Indien Nxt     agency niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, dan betekent     dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Nxt     agency in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen     stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 7. Indien en     voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk     bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen     beroep kan worden gedaan, dan komt aan de betreffende bepaling wat betreft     de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige     betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 8. Afgesproken     leveringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen voor     levering zijn uitdrukkelijk geen fatale termijnen. Overschrijding     van een termijn geeft de Wederpartij uitdrukkelijk geen recht op     schadevergoeding.
 9. Nxt agency     is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te     schakelen.
 10. De werking     van artikel 7:404 en/of 7:407 lid 2 BW is/zijn uitgesloten.
 11. De     onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op     (onderdelen van) de Diensten die Nxt agency geheel of ten dele aan Derden     heeft uitbesteed en/of waarvoor zij (gedeeltelijk) een Derde inhuurt ter     ondersteuning.

Artikel 4. Het aanbod

 1. Indien een     aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,     dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod     bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden     Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede     beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken.     Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld     weergegeven bedragen binden Nxt agency niet.

Artikel 5. De Overeenkomst

 1. De     Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de     Wederpartij van het aanbod en het (eventueel) voldoen aan de daarbij     gestelde voorwaarden.
 2. Indien een     bepaling van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst nietig blijkt te     zijn of vernietigd wordt, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele     algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg     teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q.     vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en     de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt     genomen.
 3. Nxt agency     behoudt zich het recht voor om geen uitvoering te geven aan een gesloten     Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft     dat de Wederpartij niet aan zijn/haar (financiële) verplichtingen zal     (kunnen) voldoen. Indien Nxt agency weigert, dan zal zij de Wederpartij     binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst     Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
 4. Deze     algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende     en/of vervolgopdrachten/-Overeenkomsten.
 5. Indien de     Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Nxt     agency onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding     van het aanbod.
 6. In     aanvulling op de andere (rechts)middelen die aan Nxt agency ter     beschikking staan, is Nxt agency te allen tijde en zonder voorafgaande     uitleg of opgave van redenen, gerechtigd om de activiteiten van de     Wederpartij in verband met de Diensten (tijdelijk) te beperken, op te     schorten of buiten gebruik te stellen, een waarschuwing te doen uitgaan,     de Dienst(en) te beëindigen en te weigeren een Dienst aan de Wederpartij     te verlenen, in het bijzonder maar niet beperkt tot de situatie waarin de     Wederpartij in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Nxt agency     zal in een dergelijke situatie op geen enkele wijze aansprakelijk of     schadeplichtig zijn jegens de Wederpartij.

Artikel 6. Ontbinding van de Overeenkomst en opzegtermijnen

 1. Indien de     Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet     behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard,     (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot     liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of     gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Nxt agency het recht om de     uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van     rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk     door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en     ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht     op vergoeding van kosten, schade en interesten.
 2. In     beginsel wordt een Overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd. Bij     Overeenkomsten aangegaan voor bepaalde tijd is tussentijdse opzegging is     niet mogelijk.
 3. Indien een     Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, geschiedt opzegging van de     Overeenkomst, Schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie)     maanden. Partijen kunnen echter Schriftelijk afwijken van deze     opzegtermijn in de tussen hen geldende Overeenkomst.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Nxt agency     is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten     is de aansprakelijkheid van Nxt agency voor schade die het gevolg is van     opzet of bewuste roekeloosheid van Nxt agency.
 2. Indien Nxt     agency in een concreet geval toch aansprakelijk kan worden gesteld,     ongeacht hetgeen dat is bepaald in dit artikel, dan zal de totale     aansprakelijkheid van Nxt agency beperkt zijn tot vergoeding van de schade     tot maximaal het bedrag van het voor die Overeenkomst bedongen honorarium     (exclusief btw).
 3. De hoogte     van de schadevergoeding zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat de     aansprakelijkheidsverzekering van Nxt agency uitkeert.
 4. Indien Nxt     agency toch aansprakelijk gesteld kan worden voor directe schade, dan     wordt onder directe schade verstaan:

a.    redelijke kosten die deWederpartij zou moeten maken om de prestatie van Nxt agency aan de Overeenkomstte laten beantwoorden: deze vervangende schade wordt echter niet vergoedindien de Overeenkomst door of op vordering van de Wederpartij wordt ontbonden;

b.    redelijke kosten die Wederpartijheeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oudesysteem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Nxt agencyop een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd meteventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

c.    redelijke kosten gemaakt tervaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover devaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemenevoorwaarden;

d.    redelijke kosten gemaakt tervoorkoming of beperking van schade voor zover de Wederpartij aantoont dat dezekosten hebben geleid tot beperking van de schade in de zin van deze algemenevoorwaarden.

 1. Indien de     Overeenkomst een duurovereenkomst is, met een looptijd van meer dan 6     (zes) maanden, wordt het voor die Overeenkomst bedongen honorarium gesteld     op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen 6 (zes)     maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 2. De     Wederpartij vrijwaart Nxt agency voor eventuele aanspraken van Derden die     in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.
 3. Voorwaarden     voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de     Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan     Schriftelijk bij Nxt agency meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding     tegen Nxt agency vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden     na het ontstaan van de vordering.
 4. Nxt agency     is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Nxt     agency is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of     onvolledige gegevens of indien de Wederpartij deze gegevens te laat heeft     opgeleverd.
 5. Nxt agency     is niet aansprakelijk voor schade die is toegebracht door hulppersonen als     bedoeld in artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8. Overmacht

 1. In     aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek     geldt dat een tekortkoming van Nxt agency in de nakoming van enige     verplichting jegens de Wederpartij niet aan Nxt agency kan worden     toegerekend in geval van een van de wil van Nxt agency onafhankelijke     omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de     Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de     nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Nxt agency kan     worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties     van toeleveranciers of andere Derden, (stroom)storingen, computervirussen,     cyberaanvallen, internet storingen, (grote) kabelbreuken, extreme     weersomstandigheden, brand(gevaar), (dreigend) oorlogsgevaar, pandemieën,     epidemieën, quarantaines, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, stakingen,     maatregelen van overheidswege en het defect gaan van apparatuur waarmee de     Diensten moeten worden verricht.
 2. Indien     zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg     waarvan Nxt agency niet aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan     voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Nxt agency niet     aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de overmachtsituatie 30     (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de     Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Nxt agency     is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook     niet als Nxt agency als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel     geniet.
 3. Indien de     Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft Nxt agency recht op     betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds     gewerkte uren of gedane investeringen.

Artikel 9. Garantie

 1. Nxt agency     staat ervoor in dat de Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het     aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid     en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande     wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Nxt agency     en de Wederpartij kunnen in de Overeenkomst tevens aanvullende opdracht     specifieke garanties opnemen.
 3. De garantie     zoals bedoeld in dit artikel komt te vervallen:

a.    indien Wederpartij het geleverdezelf heeft bewerkt of dit door Derden heeft laten bewerken;

b.    indien het geleverde aan abnormaleomstandigheden is blootgesteld of de anderszins onzorgvuldig worden behandeldof in strijd worden gebruikt met de aanwijzingen van Nxt agency;

c.    In het geval dat Nxt agency eenconceptversie heeft opgeleverd en Wederpartij deze conceptversie heeftgoedgekeurd. De garantie voor zichtbare gebreken die reeds in de conceptversieaanwezig waren, zal dan vervallen.

Artikel 10. Prijzen

 1. Alle     bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen     welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien op     verzoek van de Wederpartij of op eigen initiatief van Nxt agency - waarbij     de Wederpartij daarmee Schriftelijk heeft ingestemd - een Derde wordt     ingeschakeld door Nxt agency, dan brengt Nxt agency een bureau fee van 15%     met een maximum van €500,- (vijfhonderd) per activiteit voor het     financiële risico dat zij lopen.
 3. Nxt agency     behoudt zich het recht voor om halfjaarlijks een inflatiecorrectie toe te     passen.
 4. De     overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op     het moment van de aanbieding. Nxt agency behoudt zich het recht voor om 3     (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in     kostprijsbepalende factoren, waarop Nxt agency in redelijkheid geen     invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten,     verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan de Wederpartij door te     berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
 5. Een     samengestelde prijsopgave verplicht Nxt agency niet tot het verrichten van     een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van het     opgegeven bedrag.
 6. Kortingen     en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige     Overeenkomsten.

Artikel 11. Betaling en facturering

 1. Voor zover     niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden,     worden de werkzaamheden van Nxt agency maandelijks aan de Wederpartij in     rekening gebracht en dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen     te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum.
 2. Wederpartij     heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens     onverwijld aan Nxt agency te melden.
 3. Indien de     Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan     wordt deze door Nxt agency gewezen op de te late betaling en wordt de     Wederpartij een termijn van 14 (veertien) dagen gegund om alsnog aan zijn     betalingsverplichting(en) te voldoen. Na het uitblijven van betaling     binnen deze veertien-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim. Hierdoor     is de Wederpartij ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke     (handels)rente verschuldigd. Daarnaast is Nxt agency gerechtigd de door     hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 4. Het recht     van opschorting en van verrekening zijn in het geval van een Wederpartij     die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf uitgesloten.
 5. In geval van     (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of     een schuldsanering in het kader van de WSNP, zijn de vorderingen van Nxt     agency op de Wederpartij en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Nxt     agency direct opeisbaar.
 6. De door de     Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van - in de     eerste plaats - alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats     van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de Wederpartij     aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Indien de     Wederpartij een nadere specificatie van de factuur wenst te ontvangen, dan     schort dit niet zijn betalingsverplichting op.

Artikel 12. Klachten

 1. De     Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen,     indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt     of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Nxt agency ter zake heeft     geprotesteerd. Indien er sprake is van een zogeheten 'zichtbaar gebrek'     bij oplevering, dan geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.
 2. De     Wederpartij dient Nxt agency in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te     geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 3. Indien een     klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Nxt     agency is gemeld, dan wordt de Dienst geacht aan de Overeenkomst te     beantwoorden en conform de Overeenkomst te zijn verricht.
 4. Klachten     schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op, indien deze     handelt in diens beroep of bedrijf.

Artikel 13. Meerwerk

 1. Indien Nxt     agency op verzoek van de Wederpartij of op eigen verzoek - met     voorafgaande Schriftelijke instemming van de Wederpartij - werkzaamheden     of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de     Overeenkomst vallen, dan zullen deze werkzaamheden of prestaties door de     Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Nxt     agency. De Wederpartij is nimmer verplicht om aan een dergelijk verzoek te     voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Schriftelijke     Overeenkomst wordt gesloten.
 2. De     Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in     lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen     kunnen worden beïnvloed.
 3. Voor zover     voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken, zal Nxt agency de     Wederpartij altijd van tevoren en Schriftelijk informeren over de     (financiële) consequenties van het meerwerk.

 

Artikel 14. Intellectueel eigendom

 1. Alle     intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het     resultaat zijn van de door Nxt agency uitgevoerde Overeenkomst rusten bij     de Wederpartij, tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen, Nxt     agency dit Schriftelijk heeft aangegeven of dit redelijkerwijs voortvloeit     uit de aard van de stukken.
 2. De     intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van werken die bedoeld zijn om     over te gaan op Wederpartij, zullen pas overgaan op het moment dat     Wederpartij volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichting.
 3. Indien de     intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op bepaalde stukken,     berusten bij Nxt agency, dan is het de Wederpartij niet toegestaan     om de betreffende verkregen informatie openbaar te maken en/of te     verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder meer verstaan     het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het -     al dan niet na bewerking - integreren in netwerken. In een dergelijk geval     verkrijgt de Wederpartij uitsluitend de niet-exclusieve en     niet-overdraagbare gebruiksrechten. Ieder ander of verdergaand recht van     de Wederpartij is dan uitgesloten.
 4. Nxt agency     behoudt het recht de vergaarde kennis die bij de uitvoering van de     Overeenkomst tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden,     voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Wederpartij aan     Derden wordt verstrekt.
 5. Nxt agency     heeft het recht om de naam en het logo van de Wederpartij te gebruiken als     referentie of promotie.
 6. De     Wederpartij vrijwaart Nxt agency voor de aanspraken van Derden inzake     intellectuele eigendomsrechten.
 7. Indien Nxt     agency een auteursrecht heeft op een in opdracht van de Wederpartij     gemaakt portret, dan geeft de Wederpartij Nxt agency toestemming om het     werk openbaar te maken. Deze openbaarmaking is dus geen inbreuk op     het portretrecht van de Wederpartij.
 8. De     Wederpartij vrijwaart Nxt agency van eventuele aanspraken van Derden over     intellectuele eigendomsrechten. Wanneer Nxt agency of een door haar     aangewezen Derde bijvoorbeeld in opdracht van de Wederpartij iets filmt of     fotografeert, dan mag Nxt agency er daarbij van uit gaan dat de aanwezige     personen zijn ingelicht over het maken van dit beeldmateriaal en hun     portretrechten.
 9. Daarnaast     kan het voorkomen dat Nxt agency in opdracht van de Wederpartij moet     zoeken naar stockbeelden of ander beeldmateriaal. Nxt agency hoeft in dat     geval niet te onderzoeken of er een intellectueel eigendomsrecht op het     beeldmateriaal rust. Nxt agency zal hier uiteraard wel zoveel mogelijk     rekening mee proberen te houden.
 10. Indien de     Wederpartij in strijd handelt met de bepalingen van dit artikel, dan is de     Wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van 3     (drie) maal het voor die Overeenkomst bedongen bedrag, onverminderd het     recht van Nxt agency op schadevergoeding.

Artikel 15. Geheimhouding

 1. Geheimhouding     van alle vertrouwelijke informatie, die de Wederpartij in het kader van de     Overeenkomst van Nxt agency heeft verkregen, is verplicht voor de     Wederpartij. Informatie is vertrouwelijk indien dit door Nxt agency is     medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de     informatie.
 2. Deze     geheimhouding geldt niet indien de partij kan aantonen dat de informatie     niet vertrouwelijk is, dit omdat:

●     deze reeds bekend is bij deontvangende partij op het moment dat deze werd verstrekt door de vertrekkendepartij; of

●     deze publiekelijk bekend is op hetmoment dat deze werd verstrekt door de verstrekkende partij.

 1. Partijen     zullen ten aanzien van de vertrouwelijke informatie ten minste dezelfde     zorgplicht en waarborgen in acht nemen die gelden ten aanzien van hun     eigen vertrouwelijke informatie. Nxt agency is gerechtigd de     vertrouwelijke informatie bekend te maken aan Derden voor zover deze     daarvan strikt noodzakelijk op de hoogte moeten zijn in verband met het     uitvoeren van de Overeenkomst. Nxt agency staat ervoor in dat deze Derden     dezelfde geheimhouding van de vertrouwelijke informatie als omschreven in     dit artikel, op zich zullen nemen.
 2. Indien de     Wederpartij dit artikel overtreedt, is de Wederpartij, ongeacht of de     overtreding aan de Wederpartij kan worden toegerekend en zonder     voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van     Nxt agency een direct opeisbare boete van €20.000,- (twintigduizend)     verschuldigd voor elke overtreding, zonder dat er sprake hoeft te zijn van     enige vorm van schade en onverminderd de overige rechten van Nxt agency,     waaronder het recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16. Medewerkersbeding

 1. Elk der     partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst, evenals 1 (één)     jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande Schriftelijke     toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die     betrokken zijn of zijn geweest bij de uitoefening van de Overeenkomst, in     dienst nemen, danwel anderszins direct of indirect voor zich laten werken.    
 2. Nxt agency     zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden, indien     de Wederpartij een passende schadeloosstelling heeft aangeboden. Een     passende schadeloosstelling is gedefinieerd als ten minste een vergoeding     van 10 (tien) maandsalarissen.

Artikel 17. Overdracht

 1. Rechten en     plichten van Wederpartij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden     overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke toestemming van de     andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke     werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk     Wetboek.  

Artikel 18. Meerdere opdrachtnemers

 1. Indien     Wederpartij dezelfde of vergelijkbare werkzaamheden die Nxt agency     uitvoert tegelijkertijd aan meerdere partijen, waaronder Nxt agency wenst     te verstrekken, dan dient Wederpartij alle partijen hiervan op de hoogte     te stellen.
 2. Indien     Wederpartij eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere partij     verstrekt heeft en, om welke reden dan ook, de opdracht opnieuw wenst te     laten uitvoeren door Nxt agency, dient Wederpartij mede te delen aan welke     partij de opdracht verstrekt was en waarom Wederpartij de opdracht opnieuw     verstrekt.

Artikel 19. Toepasselijk recht

 1. Op     Overeenkomsten tussen Nxt agency en de Wederpartij, is uitsluitend     Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen     tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot     een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen de Wederpartij en Nxt     agency zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het     arrondissement in Nederland waarin Nxt agency is gevestigd.

Artikel 20. Survival

 1. De     bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de     strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te     behouden blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van     kracht.

Artikel 21. Wijziging of aanvulling

 1. Nxt agency     is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te     vullen. In dat geval zal Nxt agency de Wederpartij tijdig op de hoogte     stellen van de wijzigingen of aanvullingen.
 2. Tussen     deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde     voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.

 

 

HOOFDSTUK II - VERWERKERSOVEREENKOMST BEPALINGEN

Artikel 22. VerwerkingPersoonsgegevens

 1. Mocht Nxt agency aangemerkt worden als verwerker zoals bedoeld in     artikel 4 lid 8 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), dan     kwalificeren de artikelen 22 tot en met 26 van deze algemene voorwaarden     als afspraken die gemaakt moeten worden conform artikel 28 lid 3 van de     Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 2. Nxt agency zal ten behoeve van de Wederpartij persoonsgegevens     verwerken. Nxt agency verwerkt onder andere de persoonsgegevens van de     Wederpartij, zoals: de volledige naam, (zakelijke) adressen, woonplaats,     telefoonnummer, zakelijk en/of persoonlijke e-mailadressen, financiële     gegevens en/of andere (persoons)gegevens die worden aangeleverd door de     Wederpartij.
 3. De Wederpartij garandeert dat zij gerechtigd is om Nxt agency aan     te wijzen als verwerker van de persoonsgegevens en houdt zich - evenals - Nxt     agency aan de gelden wet- en regelgeving. Nxt agency is niet aansprakelijk     voor schade die het gevolg is van het niet-naleven van verplichtingen uit     de geldende wet- en regelgeving door de Wederpartij.
 4. Nxt agency verwerkt de gegevens in opdracht van de Wederpartij, en     staat daarbij niet onder rechtstreeks gezag van de Wederpartij.
 5. Gegevens zoals genoemd in de hierbovenstaande leden vallen nimmer     onder het eigendom van Nxt agency. Gegevens die de Wederpartij verstrekt     met het bovenstaand doel, blijven derhalve eigendom van de Wederpartij.
 6. Nxt agency zal de persoonsgegevens niet langer dan voor de duur     van de Overeenkomst verwerken, tenzij de Wederpartij hiertoe uitdrukkelijk     Schriftelijk opdracht heeft gegeven of tenzij Schriftelijk anders is     overeengekomen tussen partijen.
 7. Indien bepaalde persoonsgegevens naar het oordeel van de     Wederpartij niet langer bewaard mogen of behoeven te worden, dan zal Nxt     agency op Schriftelijk verzoek van de Wederpartij, onverwijld de     betreffende door de Wederpartij gespecificeerde persoonsgegevens     vernietigen en aan de Wederpartij schriftelijk verklaren dat zij dit heeft     uitgevoerd.
 8. De Wederpartij vrijwaart Nxt agency tegen aanspraken van Derden     die betrekking hebben tot (of voortvloeien uit) de verwerking van     persoonsgegevens door Nxt agency en/of worden veroorzaakt door een     schending van de garantie door de Wederpartij zoals vermeld in dit artikel     (artikel 21.3).
 9. De Wederpartij geeft Nxt agency toestemming om Derden     (subverwerkers) in te schakelen indien dit noodzakelijk is voor de     uitvoering van de Overeenkomst en met inachtneming van de wettelijke     verplichtingen.
 10. Bij beëindiging van de Overeenkomst stopt de verwerking door Nxt     agency en worden de persoonsgegevens welke via Nxt agency worden verwerkt,     één maand na de einddatum definitief verwijderd. Indien (eventuele)     betrokkenen aan de Wederpartij teruggave van de persoonsgegevens     verzoeken, dan kan Nxt agency ondersteuning bieden. Daarvoor dient één     maand voor de einddatum van de Overeenkomst een verzoek daartoe worden     ingediend via remi.kuchler@nxt.agency  

Artikel 23.Uitvoeringsverwerking

 1. Nxt agency is slechts verantwoordelijk voor de verwerking van     persoonsgegevens welke in het kader van de aangeboden Diensten worden     verwerkt onder de in deze algemene voorwaarden gestelde voorwaarden. Voor     de overige verwerkingen van persoonsgegevens, is Nxt agency uitdrukkelijk niet     verantwoordelijk.
 2. De Wederpartij geeft Nxt agency toestemming voor de verwerking van     persoonsgegevens via Derden buiten de Europese Unie, mits noodzakelijk en     aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan.
 3. Nxt agency zal de persoonsgegevens betreffende de Wederpartij     gescheiden houden van de persoonsgegevens die zij voor zichzelf of namens     Derden verwerkt.
 4. Nxt agency zal de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige     wijze en in overeenstemming met de op Nxt agency rustende verplichtingen     op grond van de privacywetgeving, waaronder Europese Verordeningen en de     AVG, verwerken.
 5. Nxt agency zal in alle redelijkheid meewerken aan verzoeken die de     Wederpartij krijgt van betrokkenen.
 6. Wanneer de Wederpartij een DPIA uitvoert en medewerking van Nxt     agency vraagt, dan zal Nxt agency deze verlenen voor zover dat naar     redelijkheid van haar verlangd mag worden.

Artikel 24. Beveiliging

 1. Nxt agency zal conform artikel 32 AVG alle passende technische en     organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beveiligen     tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen     zullen, gelet op de daarmee gemoeide kosten en de stand van de techniek,     overeenstemmen met de aard van de te verwerken persoonsgegevens.
 2. Nxt agency spant zich ervoor in om inbreuken op de beveiliging met     betrekking tot de persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen, te     detecteren en in voorkomende gevallen daartegen actie te ondernemen.
 3. Indien Nxt agency passende technische en organisatorische     maatregelen ten uitvoer heeft gelegd om persoonsgegevens te beveiligen, en     zich ondanks deze maatregelen een inbreuk op de beveiliging als bedoeld in     artikel 23.1 voordoet, is Nxt agency niet aansprakelijk voor de schade die     uit deze inbreuk op de beveiliging voortvloeit. Dit geldt niet indien de     schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Nxt     agency.

Artikel 25. Meldplicht

 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek zoals     bedoeld in de Wet meldplicht datalekken zal Nxt agency de Wederpartij     daarover redelijkerwijs zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48     (achtenveertig) uur vanaf het moment van de ontdekking, informeren en     informatie verstrekken aan de Wederpartij die hij/zij nodig heeft om (ook)     een melding te kunnen doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en mogelijke     betrokkenen.
 2. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat     er een lek of incident is geweest, als de (vermeende) oorzaak van het lek     of het incident, het vooralsnog bekende en/of te verwachten gevolg en de     (voorgestelde) oplossing.
 3. Het is Nxt agency niet toegestaan rechtstreeks informatie te     verstrekken over een datalek of andere incidenten aan Betrokkenen of     andere Derden, behoudens voor zover Nxt agency daartoe wettelijk verplicht     is of toestemming heeft verkregen van de Wederpartij.

Artikel 26. Inspectie

 1. Nxt agency staat toe dat Wederpartij de naleving van de     beveiligingsmaatregelen door Nxt agency inspecteert of dat op verzoek van     de Wederpartij de verwerkingsfaciliteiten van Nxt agency door een     aangewezen onderzoeksinstantie worden geïnspecteerd.
 2. De inspectie zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt maximaal     één keer per 12 (twaalf) maanden plaats.
 3. De Wederpartij zal alle kosten, vergoedingen en onkosten in     verband met de inspectie betalen, met inbegrip van redelijke door Nxt     agency gemaakte interne kosten.

4.    De Wederpartij zal Nxt agency eenexemplaar van het rapport van de inspectie verstrekken.